GIEŁDA WYNALAZKÓW


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od początku swojej działalności prowadzi promocję polskich wynalazków na międzynarodowych wystawach i targach innowacji.
Od ponad 22 lat są organizowane w Warszawie imprezy wystawiennicze pod nazwą „Pokaz Wynalazków”, a od 11 lat przekształcone w Giełdę Wynalazków”. Odgrywają one istotną rolę w promocyjnych działaniach Stowarzyszenia i służą zaprezentowaniu polskiej publiczności i rodzimym przedsiębiorcom, tych innowacyjnych rozwiązań, które w roku poprzednim zdobyły uznanie w świecie. Jednocześnie są dobrą okazją do torowania tym wynalazkom możliwości wdrożeń.
Uroczystość otwarcia Giełdy jest corocznie wydarzeniem dla środowiska wynalazczego w Polsce. Uczestniczący w niej wynalazcy bardzo sobie cenią wręczane im z tej okazji statuetki, dyplomy i listy gratulacyjne. W tych uroczystościach uczestniczą przedstawiciele władz państwowych, goście oraz dziennikarze. Giełdy Wynalazków spełniają także ważną funkcję popularyzatorską i edukacyjną wśród młodzieży.
W 2015 roku Stowarzyszenie zorganizowało – dzięki finansowym wsparciu instytucji sfery nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – narodowe stoiska na wystawach innowacji w Kuala Lumpur, Moskwie, Genewie, Seulu, Tajpej, Norymberdze, Warszawie, Brukseli, prezentując ponad 400 innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych, które uzyskały 312 medali, z tego złotych 126.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wyraża podziękowanie Patronom XXIII Giełdy, przede wszystkim Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za finansowe wsparcie instytucji sfery nauki.
Prezes SPWiR
prof. dr hab. inż. Michał Szota

Szanowni Państwo,
Goście i Wystawcy,
Uczestnicy XXIII Giełdy Wynalazków,


bardzo się cieszę, że przypadł mi w udziale zaszczyt patronowania Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach i Wystawach Wynalazczości w 2015 roku. Giełda jest jedyną w swoim rodzaju okazją do zaprezentowania wszystkich najważniejszych, ubiegłorocznych osiągnięć polskich konstruktorów, inżynierów oraz racjonalizatorów na międzynarodowym forum.
Polska innowacyjna myśl techniczna jest w świecie z roku na rok coraz bardziej doceniana, o czym najlepiej świadczy rosnąca liczba nagród i wyróżnień dla naszych wynalazców. Warto jednak, żeby o tych sukcesach mówiło się nie tylko za granicą, ale i w kraju, a rodzimi inwestorzy i przedsiębiorcy chętniej interesowali się pracami polskich naukowców i ich wdrożeniem. Dziś naszym najważniejszym priorytetem jest innowacyjność – to ona stanowi klucz do ekonomicznego sukcesu Polski. Mamy wspaniałych wynalazców i utalentowanych młodych konstruktorów – naszym obowiązkiem jest stworzenie warunków, które ułatwią transfer innowacyjnych rozwiązań do praktycznego zastosowania w przemyśle. Wykorzystajmy ogromny potencjał polskiej nauki!
Serdecznie gratuluję tegorocznym Wystawcom – autorom wynalazków, które zdobyły już międzynarodowe uznanie.
Organizatorom i Uczestnikom Giełdy Wynalazków 2016 życzę owocnych spotkań, kolejnych sukcesów i wszelkiej pomyślności.

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowni Państwo!

Rada Główna Instytutów Badawczych ma zaszczyt objąć patronatem Giełdę Wynalazków – ekspozycję promującą nowatorskie rozwiązania naukowo-techniczne nagrodzone na międzynarodowych wystawach wynalazczości.
Cieszy ogromnie fakt, że każdego roku polskie wynalazki, w tym liczne innowacyjne technologie, które powstały w instytutach badawczych, zyskują uznanie w Europie i na świecie. Reprezentując środowisko 115 instytutów badawczych, dysponujących blisko 200 akredytowanymi laboratoriami badawczymi, mam świadomość, że są one poważnym uczestnikiem życia naukowego, badawczego i wdrożeniowego. Sukces naszych instytutów to niewątpliwie rezultat połączenia nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz inwencji twórczej wielu naukowców i badaczy, którzy starają się odpowiadać na aktualne potrzeby gospodarki.
Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości będziemy odgrywać bardzo ważną rolę w naszym kraju, jako nowoczesne ośrodki, w których są opracowywane i wdrażane do praktyki nowe rozwiązania, konkurencyjne w skali międzynarodowej.
Zapraszając do udziału w XXIII Giełdzie Wynalazków życzę, aby kolejna edycja tego wartościowego przedsięwzięcia okazała się sukcesem zarówno dla Organizatorów, jak i Wystawców, aby zaowocowała efektywną współpracą pomiędzy wynalazcami a inwestorami. Gratuluję także wszystkim Laureatom, życząc szybkich wdrożeń i kolejnych śmiałych pomysłów.

prof. Leszek Rafalski
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Szanowni Państwo,

XXIII Giełda Wynalazków nagrodzonych na światowych targach i wystawach wynalazczości jest niezwykle ważnym wydarzeniem promującym osiągnięcia techniczne o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Polscy twórcy, zwłaszcza naukowcy, inżynierowie i technicy tworzą coraz więcej innowacyjnych rozwiązań, spośród których wiele jest prezentowanych podczas kolejnych edycji Giełdy. Inicjatywa ta ma zatem istotne znaczenie dla ich promowania oraz upowszechniania szeroko rozumianej kultury innowacyjności i przedsiębiorczości.
Rozwój zdolności do kreowania nowych rozwiązań i produktów wspomagany jest skuteczną ochroną wartości niematerialnych, szczególnie takich jak wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe. Korzystając z systemu ochrony własności przemysłowej, przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania w innowacyjne rozwiązania techniczne, co jest warunkiem wzrostu konkurencyjności oraz lepszego wykorzystania zasobów i potencjału podmiotów rynkowych. Warto również zaznaczyć, że twórczość wynalazcza jest swoistym katalizatorem rozwoju wszystkich dziedzin techniki oraz gospodarki. Innowacje techniczne są odpowiedzią na istniejące potrzeby nowoczesnego społeczeństwa, a inwestycje w ich opracowanie możliwe są dzięki pozyskanym funduszom na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Uzyskanie prawa wyłącznego na wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy oraz inne przedmioty własności przemysłowej, zapewniając monopol dla właściciela prawa chroniącego rozwiązanie, pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku, jak również ma znaczenie dla rentowności przedsięwzięć biznesowych.
W imieniu Urzędu Patentowego RP pragnę wyrazić nadzieję, że tegoroczna edycja Giełdy Wynalazków, podobnie jak w latach ubiegłych, w istotny sposób wpłynie na popularyzację osiągnięć polskich twórców rozwiązań innowacyjnych oraz przyczyni się do ich efektywnej komercjalizacji. Jestem przekonana, że XXIII Giełda Wynalazków będzie stanowić istotne forum służące inicjowaniu współpracy biznesowej potencjalnych inwestorów z podmiotami tworzącymi innowacje techniczne.

Prezes Urzędu Patentowego RP
dr Alicja Adamczak

Szanowni Państwo!

Giełdy wynalazków są ważnym elementem promocji twórczości technicznej. Zapraszamy XXIII edycję tej imprezy, w której uczestniczą instytuty badawcze, uczelnie techniczne i firmy innowacyjne. Autorami wynalazków, które uzyskały na międzynarodowych targach i wystawach innowacji nagrody, medale, wyróżnienia są wybitni naukowcy mogący poszczycić się wieloma wdrożeniami.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) ma ogromne zasługi w promowaniu kreatywnych ludzi techniki i ich rozwiązań. Pozytywnym czynnikiem jest fakt, iż partnerem XXIII Giełdy Wynalazków jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Laureaci międzynarodowych imprez wynalazczych otrzymują statuetki ufundowane przez resort nauki. Potwierdzają one ich wielki dorobek we wdrażaniu innowacji do praktyki gospodarczej. Ważnym wydarzeniem jest włączenie do udziału w międzynarodowych imprezach innowacji - dzieci i młodzieży. Organizatorzy Giełdy, a szczególnie SPWiR, od kilku lat promują dzieci i młodzież zdobywającą nagrody w konkursach wynalazczych adresowanych do młodzieży. Przykładem takiego konkursu jest „Młody Innowator” organizowany od 2007 r. przez FSNT-NOT (Komitet Doskonalenia Kadr), Towarzystwo Kultury Technicznej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów pod patronatem medialnym czasopisma „Przegląd Techniczny”, obchodzącego w tym roku jubileusz 150-lecia istnienia. Wkład tej inżynierskiej gazety w upowszechnianie twórczości technicznej, w tym polskich wynalazców, którzy rozsławiają Polskę poza jej granicami jest ogromny.
XXIII Giełda Wynalazków wpisuje się w budowanie pozytywnego wizerunku środowiska technicznego w społeczeństwie. Zaprezentowane na niej rozwiązania zdobyły wcześniej uznanie na arenie międzynarodowej, na której konkurencja jest niemała.
Trzeba w tym miejscu pogratulować jej uczestnikom wyróżnionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, słowa uznania należą się Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, nie tylko za organizację kolejnych Giełd, ale całą działalność wspierającą rozwój innowacyjności w powiązaniu z konkurencyjnością gospodarki.

Prezes FSNT-NOT
Ewa Mańkiewicz-Cudny

Do góry